al onze architecten en advieswerkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR2011, uitgebracht door de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst; Bond van Nederlandse Architecten (De BNA), met daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011.


Aanvullende Voorwaarden voor Energielabels


In het kader van de verplichte kwaliteitsbewaking volgens de BRL9500, wordt de EP-berekening opgenomen in de landelijke database ep-online.nl. Steekproefsgewijs zal een controleonderzoek plaats kunnen vinden. Indien geen medewerking wordt verleend aan dit controleonderzoek, wordt de EP-berekening verwijderd uit de landelijke database. De opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen. Het actuele procescertificaat van BuildingLabel kan worden gevonden op de website van SKW Certificatie.